--------------

Právní podmínky a podmínky použití

--------------

společnosti Decibar s.r.o., Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 40011 (dále jen Decibar) ohledně bezplatného poskytnutí informačního materiálu on-line.

I. Všeobecně:

1.     Poskytnutí informačního materiálu, zejména manuálu, konstrukčních schémat, návodů k použití, databází, příkladů použití, technických údajů, animací, videonahrávek, textů, tiskového a obrazového materiálu (dále jen materiál), probíhá výhradně nezávazně za následujících podmínek.
2.     Podmínky použití jsou považovány za akceptované nejpozději okamžikem převzetí, resp. stažení materiálu a platí i pro budoucí použití.
3.     Nepřebíráme odpovědnost za chyby softwaru a hardwaru, které vzniknou při on-line přenosu materiálu nebo použití našeho systému.
4.     Veškeré informace jsou poskytované bez jakékoliv odpovědnosti a záruky, mají pouze informativní charakter a nelze je nijak nárokovat.
5.     Ačkoliv se snažíme, aby obsah stránek byl vždy aktuální, mohou stránky, resp. informace obsahovat nepřesnosti, chyby, či odchylky, za které neručíme. Společnost Decibar s.r.o. nepřebírá žádné záruky za poskytované informace.

II. Právo užívání:

1.     On-line poskytovaný materiál zůstává nadále vlastnictvím firmy Decibar, resp. autora a je chráněn autorským právem.
2.     Uživateli je poskytováno neexkluzivní právo užívání.
3.     Vlastní komerční využití nebo užívání třetími osobami je zakázáno, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. To platí zejména pro šíření na internetu a nabídky pro stažení na jiných místech.
4.     Naopak je přípustné uvádění odkazu na internetové stránky Decibar.
5.     S poskytnutím materiálu není spojené právo materiál kompletně ani částečně měnit či jinak zpracovávat.
6.     Při porušení uvedených pravidel ze strany uživatele odpovídá uživatel za náhradu škody a má povinnost zprostit firmu Decibar nároků třetích osob.
7.     Pokud se uživatel dozví o komerčním využití, neoprávněném kopírování, změnách nebo jiném zpracování a dále neoprávněném šíření, musí to ihned oznámit firmě Decibar.

III. Využití textů v tisku:

1.     U textů v tisku odpovídá uživatel za text, zejména je výhradně odpovědný za porušení autorských práv a práv na ochranu osobnosti. Uživatel má v tomto ohledu povinnost zprostit firmu Decibar nároků třetích osob.
2.     Při použití materiálu v souvislosti s články v tisku je tento materiál nutno vždy zřetelně a nezaměnitelně označit poznámkou o autorství „Fotografie Decibar s.r.o.“.
3.     Při každém zveřejnění je nutno firmě Decibar s.r.o. neprodleně bez vyzvání a bezplatně poslat 1 exemplář.

IV. Hyperodkazy:

1.     Internetové stránky Decibar mohou obsahovat hyperodkazy na internetové stránky třetích osob. Firma Decibar nepřebírá odpovědnost za obsahy těchto internetových stránek ani si firmy Decibar tyto internetové stránky a jejich obsahy nepřivlastňuje. Firma Decibar při prvním propojení externích odkazů zkontrolovala cizí obsahy, zda zde nedochází k případnému porušení práva. V tomto okamžiku nebylo zjištěno žádné porušení práva. Pokud bude zjištěno porušení práva, budou takové externí odkazy neprodleně smazány.

V. Záruka, odpovědnost:

1.     Odpovědnost za případné věcné a právní vady materiálu, zejména za chyby, správnost, ochranná a autorská práva třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost je vyloučena. To neplatí, pokud byly chyby způsobeny úmyslně, hrubou nedbalostí nebo lstí.
2.     Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu, zejména na základě porušení smlouvy, jsou vyloučené. To neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, neexistence přislíbených vlastností a podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku.
3.     Odpovědnost za následné škody vzniklé vadou věci je mezi stranami vyloučená.
4.     Před stahováním materiálu si uživatel za účelem vlastní ochrany a zabránění přenosu virů na internetové stránky Decibar zajistí přiměřené bezpečnostní opatření a antivirový program.

VI. Závěrečná ustanovení:

1.     Výlučná příslušnost soudu, pokud je objednatel podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku, je v místě sídla firmy Decibar.
2.     Platí české právo.
3.     Firma Decibar si vyhrazuje okamžitou změnu aktuálně poskytovaného materiálu. Dále si firma Decibar vyhrazuje změnu uvedených podmínek při dodržení přiměřené lhůty